The Mann Center - Philadelphia, PA

with Emmylou Harris

First Ontario Music Hall - Hamilton, ON

Mariposa Folk Festival - Orillia, Ontario

National Arts Centre - Ottawa, ON

INB PAC - Spokane, WA

Edmonton Folk Festival - Edmonton, Alberta

Tonder Festival - Tonder, Denmark

Olympia Theatre - Dublin, Ireland

Sold Out